Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Feestdagen Festival
november 2020

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteiten: alle programma’s en evenementen welke door Feestdagen Festival
  worden georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen,
  diensten of het bieden van faciliteiten door Feestdagen Festival ten behoeve van de
  opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan
  wel te behoeve van derden een overeenkomst sluit met Feestdagen Festival of anderszins
  gebruik maakt van de diensten of activiteiten van Feestdagen Festival.
 1. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen
  aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit of evenement van Feestdagen Festival.
 1. Vertegenwoordiger van Feestdagen Festival: degene die uit naam van Feestdagen
  Festival optreedt bij een activiteit of evenement.
 1. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere
  op geld waardeerbare prestaties aan Feestdagen Festival levert.
 1. Feestdagen Festival: handelsnaam van Het Leven is een Circus, ingeschreven bij
  de kamer van koophandel onder nummer 71499261.
 1. De directie: D. Verkooijen (geb. en R.H. de Jong.
 1. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen
  Feestdagen Festival en een wederpartij waarop Feestdagen Festival deze voorwaarden
  van toepassing heeft verklaard, tenzij bij schriftelijke overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
  Feestdagen Festival, voor de uitvoering waarvan door Feestdagen Festival derden dienen te worden betrokken.
 1. De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze
  algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Feestdagen Festival, het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement, dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.
 1. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van
  de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Offertes & Aanbiedingen

 1. Iedere offerte of aanbieding van Feestdagen Festival is slechts een vrijblijvende,
  uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met Feestdagen Festival aan te gaan, aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 1. Aan de hand van de wensen en/of doelstellingen van de opdrachtgever c.q.
  deelnemer worden ten hoogste twee programmavoorstellen opgemaakt, bevattende:
  prijsindicaties, programmabeschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.
 1. Feestdagen Festival kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
  indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
  onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Feestdagen Festival niet tot het verrichten
  van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
  heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat Feestdagen Festival en de
  opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.
 1. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden
  overeengekomen.
 1. Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Feestdagen
  Festival, deelnemers daaronder begrepen, is jegens Feestdagen Festival hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Feestdagen Festival mag de overeenkomst wijzigen wegens gewichtige, de
  wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
 1. De opdrachtgever kan tot 15 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te
  wijzigen, daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing. Een vermindering van het aantal deelnemers wordt gezien als een deel) annulering. Een wijziging van de datum wordt gezien als een annulering.
 1. Bij wijziging van arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Feestdagen Festival
  zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 6 Volmachten

 1. Enkel en alleen de directie - hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een
  van de medewerkers van Feestdagen Festival - is bevoegd om in een overeenkomst
  bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
 1. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de
  wederpartij gemachtigd te zijn.
 1. Bij bevestiging van een activiteit bij Feestdagen Festival wordt aangenomen dat het
  bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 7 Hoofdelijke aansprakelijkheid
Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 8 Betaling, rente en incassokosten

 1. Betaling vindt plaats op een door Feestdagen Festival opgegeven rekeningnummer
 1. Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen
  na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag telefonisch vóór aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden.
 1. Feestdagen Festival heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door
  Feestdagen Festival aan te geven datum te verlangen.
 1. Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven
  datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is
  vereist; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand;
 1. Feestdagen Festival is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen.
 1. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van
  buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.
 1. Feestdagen Festival is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 9 Annulering

 1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
  Zodoende is opdrachtgever verzekerd voor geldige redenen van annuleren welke veroorzaakt worden door onzekere gebeurtenissen.
 1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en (bij voorkeur) aangetekend te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever
  c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door Feestdagen Festival georganiseerde activiteit zal Feestdagen Festival de volgende kosten in rekening brengen:
 2. bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangs-datum
  van de activiteit: 35 % van de totale arrangementssom;
 3. bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de
  overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrangementssom;
 1. bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aan-
  vangsdatum van de activiteit: 100% van de arrangementssom.
 1. Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van
  de activiteit of het evenement blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.
 1. Feestdagen Festival behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat
  Feestdagen Festival zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de
  opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Feestdagen Festival gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Feestdagen Festival is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp Feestdagen Festival bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
 2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de
  opdrachtgever; of
 3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of
  niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of
 4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een
  gebeurtenis die Feestdagen Festival of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 5. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als
  bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 6. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden
  die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 11 Beperkingen aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de
  opdrachtgever en deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Feestdagen Festival zelf, is Feestdagen Festival niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan activiteiten of evenementen gebeuren, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
 1. Indien zich bij de uitvoering van een activiteit of evenement onverhoopt een
  gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Feestdagen Festival leidt, zal die
  aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Feestdagen Festival gesloten aansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat Feestdagen Festival onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
 1. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van Feestdagen Festival
  ingevolge artikel 10 beperkt tot ten hoogste driemaal het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Feestdagen Festival.
 1. Feestdagen Festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of letsel
  ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit. Toestemming van Feestdagen Festival om alcohol te nuttigen voorafgaande en/ of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Feestdagen Festival hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/of letsel.

Artikel 12 Klachten

 1. Reclames met betrekking tot de door Feestdagen Festival georganiseerde
  activiteiten dienen binnen 5 dagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij Feestdagen Festival te worden ingediend.
 1. Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen
Op iedere overeenkomst tussen Feestdagen Festival en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.